Algemene voorwaarden

  1. Home
  2. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Schippers Advocatuur

Algemeen

Schippers Advocatuur is gevestigd in ‘s-Hertogenbosch en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17245445. Deze algemene voorwaarden zijn in te zien op www.schippersadvocatuur.nl.

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Schippers Advocatuur. Schippers Advocatuur hierna te noemen: ‘de advocaat’, is de enige contractuele wederpartij van de opdrachtgever (hierna te noemen: cliënt).

Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle lopende en nieuwe overeenkomsten tussen de advocaat en opdrachtgever, hierna te noemen; cliënt, en verder alle (rechts)handelingen van de advocaat met, voor of jegens cliënt, inclusief buitencontractuele verbintenissen. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van personen die betrokken zijn bij de vervulling van de opdrachten en/of personen die enige aansprakelijkheid hebben in dat verband.

Relatie Advocaat — Cliënt

De advocaat zal zich inspannen de overeenkomst met cliënt met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van cliënt. Cliënt zal aan de advocaat gevraagd en ongevraagd alle informatie verstrekken die van belang kan zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan cliënt verstrekte informatie.

Cliënt wordt geacht de opdracht aan door de advocaat te zijnen behoeve ingeschakelde derden te hebben gegeven, onverlet de gedragsregels van de beroepsorganisaties. De advocaat is gemachtigd bij de inschakeling van derden namens cliënt een beperking van aansprakelijkheid te aanvaarden. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is uitgesloten.

Aansprakelijkheid Advocaat

Op de dienstverlening van de advocaat is de Klachtenregeling van Schippers Advocatuur van toepassing. De regeling is te raadplegen op www.schippersadvocatuur.nl. Zodra cliënt een mogelijke grond voor een aansprakelijkheid van de advocaat heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is cliënt gehouden om onverwijld, in ieder geval binnen drie maanden, met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd het bestaan van deze aanspraak jegens de advocaat, schriftelijk aan de advocaat mede te delen op straffe van verval van recht. ledere aanspraak jegens de advocaat vervalt na één jaar nadat de mededeling door cliënt is geschied, althans had behoren te geschieden, tenzij die aanspraak inmiddels bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt. De advocaat is niet aansprakelijk jegens cliënt, zolang cliënt zijn verplichtingen jegens de advocaat niet is nagekomen.

De advocaat heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, welke voldoet aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt. ledere aansprakelijkheid van de advocaat, adviseurs en medewerkers in persoon is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van de door de advocaat afgesloten beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en), te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden niet ten laste van die verzekeraars is.

De advocaat is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade. De aansprakelijkheid van de advocaat gaat nooit verder dan het bepaalde in deze algemene voorwaarden. Anderen dan cliënt kunnen aan de overeenkomst en de (niet) uitvoering daarvan geen rechten ontlenen. Cliënt vrijwaart de advocaat voor alle mogelijke aanspraken van derden.

Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen de advocaat en cliënt door middel van elektronische mail en WhatsApp met elkaar communiceren. De advocaat en cliënt zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische mail of WhatsApp, op voorwaarde dat beide partijen al hetgeen zullen doen dat redelijkerwijze van hen verwacht mag worden ter voorkoming van risico’s, zoals het verspreiden van virussen.

Honorarium

Het honorarium van de advocaat wordt in beginsel berekend op basis van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven. De advocaat is steeds gerechtigd van cliënt een voorschot op het honorarium te verlangen.

Betaling van de declaraties van de advocaat dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, en in geval van enige tekortkoming van cliënt onverwijld. Cliënt dient tijdig, te weten binnen 30 dagen na factuurdatum, zijn eventuele bezwaren tegen de inhoud van de factuur schriftelijk aan de advocaat kenbaar te maken, bij gebreke waarvan zijn eventuele aanspraken komen te vervallen. Cliënt heeft niet het recht van verrekening of opschorting.

In geval door de advocaat werkzaamheden worden verricht ten behoeve van meerdere partijen, zijn zij hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen jegens de advocaat. De cliënt geeft de advocaat toestemming om ten behoeve van cliënt gestorte bedragen op de Derdenrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Schakel Advocaten te verrekenen met openstaande declaraties van de cliënt.

Gefinancierde rechtsbijstand

De advocaat zal bij aanvang van de opdracht beoordelen of de cliënt in aanmerking komt voor de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. De advocaat zal, in het geval de cliënt daarvoor in aanmerking komt, gefinancierde rechtsbijstand, ook wel toevoeging genoemd, aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Indien een toevoeging wordt verstrekt zal de advocaat de door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage in rekening brengen. Naast de eigen bijdrage kan de advocaat griffierechten, vertaalkosten en overige niet (door de Raad voor Rechtsbijstand) te vergoeden kosten aan de cliënt in rekening brengen. De advocaat zal na de beëindiging van de werkzaamheden een vergoeding bij de Raad voor Rechtsbijstand aanvragen. De Raad voor Rechtsbijstand zal op grond van het financiële resultaat van de (rechts)zaak beoordelen of de cliënt alsnog in staat is zelf de kosten van de advocaat te betalen. Afhankelijk van het resultaat kan de toevoeging met terugwerkende kracht worden ingetrokken. In het geval de toevoeging definitief wordt ingetrokken, wordt de cliënt met terugwerkende kracht een uurtarief van € 200,00 exclusief 21 % B.T.W. in rekening gebracht. De advocaat kan in overleg met de cliënt besluiten, ook al komt de cliënt wel in aanmerking voor een toevoeging, geen toevoeging voor de cliënt aan te vragen en op basis van een uurtarief de opdracht uit te voeren. De advocaat zal dit schriftelijk bevestigen.

Waarneming bij afwezigheid

Indien door ziekte of langdurig verlof de advocaat afwezig is zal de praktijkvoering van de advocaat waargenomen worden door mr. E. Hermsen te Son en Breugel.

Derdengelden

Schippers Advocatuur kan geen derdengelden ontvangen aangezien Schippers Advocatuur er voor gekozen heeft niet te beschikken over een Stichting Derdengelden.

Overig

Indien de advocaat persoonsgegevens verwerkt vindt deze verwerking plaats in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Cliënt verleent de advocaat toestemming voor automatische verwerking van door de advocaat verzamelde en te verzamelen persoonsgegevens. Op grond van geldende regelgeving is de advocaat onder meer verplicht de identiteit van cliënt en haar eventuele uiteindelijk belanghebbende(n) vast te stellen, en te monitoren ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Cliënt bevestigt hiermee bekend en akkoord te zijn en alle benodigde gegevens op eerste verzoek te zullen verstrekken.

De advocaat komt geen beroep toe op deze algemene voorwaarden voor zover dat (geheel of gedeeltelijk) niet is toegestaan door de Nederlandse Orde van Advocaten c.q. de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Nederlands recht is met uitsluiting van alle andere mogelijk toepasselijke rechtsstelsels op de overeenkomst van toepassing. Over geschillen in verband met of naar aanleiding van de overeenkomst zal door geen van partijen enige mededeling aan derden worden gedaan. Deze zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant, Nederland, behoudens indien dwingende wettelijke competentie-regels anders bepalen.

Rechtsgebiedenregister NOvA

Mr P.A. Schippers heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
– Personen- en Familierecht
– Huurrecht
– Arbeidsrecht
– Verbintenissenrecht
Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

error: Inhoud is beschermd en zitten rechten op.
Schippers Advocatuur